Tréningové centrum Galanta

 

Počet otvorených kurzov v Galante

Počet testovaných adeptov

Počet výbraných a školených adeptov

Z našich dlhoročných skúseností vieme, že stabilný partner v logistike musí spĺňať kritéria šité na mieru pre svojich zákazníkov.  Tieto parametre spĺňame niekoľko rokov, preto si dovoľujeme považovať sa za špecia-listov v školeniach na manipulačnú techniku pre potreby automotiv.

 

– sme team pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami vo výrobnej a aj distribučnej logistike

– naši kolegovia sú profesionálni certifikovaní školitelia a tréneri

– pre našich partnerov aktuálne trénujeme a školíme pracovníkov na manipuláciu s VZV presne podľa požiadaviek, stohovanie, pre-stohovanie manipulačných jednotiek pre automotiv segment v Bratislave, Devínskej Novej Vsi, Galanta, Žiar Nad Hronom

– rýchle testovanie a doškoľovanie nových pracovníkov na NZV a VZV techniku (kombinácia teoretickej výuky, praktických jázd a závereč-ného hodnotenia)

– v prípade požiadavky klienta zaškolenie pracovníka a následné vystavenie nového preukazu obsluhy manipulačnej techniky alebo rozší-renie existujúceho preukazu o požadovanú triedu alebo druh

– spoločnosť certifikovaná NIP (Národným inšpektorátom práce).

 

Povolenie číslo:VVZ-0081/17-06.1 – Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov

Trieda I a II, Druh A B C D E W1 W2 G Z

 

– školiace materiály spracované v jazykových mutáciách – ruský, ukrajinský, maďarský, gruzínsky, srbský

– školitelia vedú tréningy v slovenskom, anglickom, ruskom, srbskom, maďarskom jazyku. Bezproblémové školenie aj pracovníkov z tretích krajín.

– zabezpečíme kondičné jazdy a manipulácia s VZV cielene na mieru podľa požiadaviek klienta

Špecializácia na tréning manipulačnej techniky v logistike znamená predovšetkým mať tím,
v ktorom sú:

 

– školitelia, ktorí poznajú problematiku logistiky a snažia sa čo najlepšie poznať požiadavky klientov

– školitelia, ktorí sledujú nastavenia a dodržiavanie dohodnutých procesov v zmysle štandardov BOZP, interných predpisov a postupov klienta

– školitelia, ktorí sú akreditovaní školitelia NIP na manipulačnú techniku a aj ju v plnej miere ovládajú

 

Našimi silnými stránkami sú:

 

– niekoľko ročné skúsenosti v tréningu a školení na manipulačnú techniku v automotiv logistike

– vlastné školiace stredisko na zabezpečovanie oprávnení na vedenie NZV a VZV

 

Výstupom tréningového centra je:

 

– ZVÝŠIŤ MANUÁLNU ZRUČNOSŤ ÚČASTNÍKOV V OVLÁDANÍ a MANIPULÁCII S VZV podľa štandardov BOZP podľa požiadaviek a štandar-dov konkrétneho klienta.

– Eliminácia škodových udalostí – dôraz pri tréningu kladený na dodržiavanie predpisov BOZP, ktorým sa do značnej miery eliminujú škodo-vé udalosti a úrazy.

– Výstupom z TC je okrem prezenčnej listiny účastníkov v TC – hodnotenie každého účastníka praktickej a teoretickej časti.